krurutty-dears

Sunday, July 16, 2006

8.ระบบกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อ มีเส้นเลือดและเส้นประสาทที่มาเลี้ยง การหดตัวของเซลล์กล้ามเนื้อทำให้เกิดการเคลื่อนที่เซลล์พวกนี้มีลักษณะเป็นเส้นยาว แบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ
1.กล้ามเนื้อเรียบ( Smooth muscle ) เป็นกล้ามเนื้อที่บุอยู่ที่อวัยวะต่างๆภายในของร่างกายมีหน้าที่ ควบคุมการทำงานของอวัยวะย่อยอาหาร และอวัยวะภายใน ต่างๆ เช่น ลำไส้ กระเพาะอาหาร อวัยวะสืบพันธุ์ มดลูก เส้นเลือดดำ ฯลฯ รวมทั้งผนังท่อต่างๆ ของต่อมที่มีท่อ ซึ่งอยู่นอกอำนาจของจิตใจ แต่อยู่ภายใต้ การควบคุมของระบบประสาทอิสระ (Autonomie Nervous System)ทำงานนอกอำนาจจิตใจ ทำงานตลอดเวลา


รูปแสดงกล้ามเนื้อเรียบ

2.กล้ามเนื้อหัวใจ( Cardiac muscle ) เป็นกล้ามเนื้อที่มีลักษณะเซลล์เป็นกล้ามเนื้อลายแต่ว่าทำงานเหมือนกล้ามเนื้อเรียบลายแตกเป็นกิ่งคล้ายตาข่ายบุอยู่ที่ผนังของหัวใจ ทำหน้าที่หดและขยายตัว ในเวลาสูบฉีดโลหิต ทำงานนอกอำนาจจิตใจ ทำงานตลอดเวลา


รูปแสดงกล้ามเนื้อหัวใจ


3.กล้ามเนื้อลาย( Striated muscle ) ได้แก่ กล้ามเนื้อที่เกาะอยู่กับกระดูก จึงเรียกว่า กล้ามเนื้อ กระดูก (Skeletal muscles) เช่นกล้ามเนื้อแขนขาทำงานในอำนาจจิตใจของระบบประสาท


รูปแสดงกล้ามเนื้อลาย

การหดตัวของกล้ามเนื้อลาย
เกิดจากการกระตุ้นของประสาทกล้ามเนื้อ ปลายข้างหนึ่งของกล้ามเนื้อจะเกาะกับกระดูก ชิ้นหนึ่ง(Origin ) ส่วนปลายของกล้ามเนื้ออีกข้างหนึ่งจะอยู่ข้ามข้อต่อไป เกาะยึดกับกระดูกอีกชิ้น หนึ่ง( Insertion ) ดังนั้นเมื่อกล้ามเนื้อทำงาน คือ หดตัว ก็จะดึงกระดูกชิ้นที่สองให้เกิดการเคลื่อนที่
การหดตัวของกล้ามเนื้อลายอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. Dynamic Contraction หมายถึง การหดตัวของกล้ามเนื้อที่ความยาวและความตึงตัว ของมันมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่เป็นผลให้ได้งานเกิดขึ้น
2. Static Contraction หมายถึง การหดตัวของกล้ามเนื้อโดยที่ความยาวของกล้ามเนื้อ ไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีความตึงตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นการหดตัวชนิดนี้จึงไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว แต่อย่างใด จึงไม่มีงานในแง่ของกลศาสตร์เกิดขึ้น การหดตัวของกล้ามเนื้อแบบ Isometric นิยมใช้กันภายหลังที่ได้รับการบาดเจ็บ เพราะ ไม่สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะนั้นได้มาก ป้องกันกล้ามเนื้อลีบ แต่ในทางสรีรวิทยากล้ามเนื้อได้ทำ งาน มีพลังที่ได้จากปฏิกิริยาทางเคมี ผลสุดท้ายก็จะได้ความร้อนเกิดขึ้นเช่นกัน
หากแบ่งกล้ามเนื้อลายตามลักษณะของสี
จะแบ่งได้ 2 กลุ่มคือ
1. กล้ามเนื้อสีแดง ( Red musclen ) เนื่องจากมีไมโอโกลบินมาก ตามบริเวณที่กล้ามเนื้อ ต้องทำงานหนัก กล้ามเนื้อสีแดงเข้มจะมีความไวต่อการกระตุ้นน้อย แต่หดได้แรงและทนทาน เช่น กล้ามเนื้อแขนและขา
2. กล้ามเนื้อสีขาวซีด ( White muscle ) มีไมโอโกลบินน้อยแต่มีความไวต่อการกระตุ้นสูง หดตัวชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆ เช่น กล้ามเนื้อของนัยน์ตา ในร่างกายเรานั้นมีกล้ามเนื้อทั้ง 2 แบบผสมกันอยู่ จึงเชื่อกันว่ากล้ามเนื้อน่องจะหดตัวก่อน แล้วกล้ามเนื้อหน้าแข้งจึงหดตัวตามเมื่อการหดตัวนั้นหนักและหนา

0 Comments:

Post a Comment

<< Home